Privacybeleid

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om deze te beschermen door dit privacybeleid (“Beleid”) na te leven. Dit Beleid beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken (“Persoonlijke Informatie”) op de website nl.vacbotshop.com (“Website” of “Service”) en haar gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk “Services”), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die Persoonlijke Informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u deze kunt inzien en bijwerken.

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

U kunt de Website en Diensten bezoeken en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te verstrekken waardoor iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Indien u echter gebruik wenst te maken van sommige functies die op de Website worden aangeboden, kan u worden gevraagd bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres).

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u een aankoop doet of formulieren op de Website invult. Indien vereist kan deze informatie het volgende omvatten:

Accountgegevens (zoals gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID, wachtwoord, enz.)

Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, enz.)

Persoonlijke basisinformatie (zoals naam, land van verblijf, enz.)

Betalingsinformatie (zoals creditcardgegevens, bankgegevens, etc)

Geolocatiegegevens van uw apparaat (zoals lengte- en breedtegraad)

U kunt ervoor kiezen ons uw Persoonlijke Informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies op de Website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

GEBRUIK EN VERWERKING VAN VERZAMELDE INFORMATIE

Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker in de zin van de GDPR bij de verwerking van Persoonsgegevens, tenzij wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met u hebben gesloten, in welk geval u de gegevensbeheerder bent en wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot Persoonsgegevens. Wij handelen in de hoedanigheid van gegevensbeheerder wanneer wij u vragen uw Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten te waarborgen. In dergelijke gevallen zijn wij een gegevensbeheerder omdat wij het doel en de middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepalen en wij voldoen aan de verplichtingen van gegevensbeheerders zoals uiteengezet in de GDPR.

Wij handelen in de hoedanigheid van gegevensverwerker in situaties waarin u Persoonsgegevens verstrekt via de Website en Diensten. Wij bezitten, controleren en beslissen niet over de verstrekte Persoonsgegevens en deze Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de Gebruiker die Persoonsgegevens verstrekt op als een gegevensbeheerder in de zin van de GDPR.

Om de Website en Diensten aan u beschikbaar te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kan het nodig zijn dat wij bepaalde Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als u de informatie die wij vragen niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die wij van u verzamelen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Creëren en beheren van gebruikersaccounts

Het uitvoeren en beheren van bestellingen

Het leveren van producten of diensten

Verbeteren van producten en diensten

Verzenden van administratieve informatie

Marketing- en promotieberichten verzenden

Updates van producten en diensten verzenden

Vragen beantwoorden en ondersteuning bieden

Feedback van gebruikers vragen

Gebruikerservaring verbeteren

Getuigenissen van klanten plaatsen

Gerichte reclame aanbieden

Voorwaarden en beleid handhaven

Beschermen tegen misbruik en kwaadwillende gebruikers

Reageren op juridische verzoeken en schade voorkomen

De Website en Diensten beheren en exploiteren

De verwerking van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van hoe u met de Website en Diensten omgaat, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) de verwerking verband houdt met een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) de verwerking noodzakelijk is met het oog op de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Wij kunnen ook sommige van uw Persoonsgegevens combineren of samenvoegen om u beter van dienst te kunnen zijn en om onze Website en Diensten te verbeteren en bij te werken.

Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden zoals gedefinieerd in de GDPR waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Toestemming van de gebruiker

Naleving van de wet en wettelijke verplichtingen

Juridische claims en procedures

Persoonlijke informatie is reeds openbaar

Merk op dat wij onder sommige wetgevingen informatie mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen deze verwerking door u af te melden, zonder dat wij ons hoeven te beroepen op toestemming of een andere van de bovenstaande rechtsgrondslagen. In elk geval verduidelijken wij graag de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

VERWERKING VAN BETALINGEN

In het geval van Diensten waarvoor betaling is vereist, kan het nodig zijn dat u uw creditcardgegevens of andere betaalrekeninginformatie verstrekt, die uitsluitend zullen worden gebruikt voor de verwerking van betalingen. Wij gebruiken betalingsverwerkers van derden (“Betalingsverwerkers”) om ons te helpen uw betalingsinformatie veilig te verwerken.

Betalingsverwerkers houden zich aan de meest recente veiligheidsnormen zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De uitwisseling van gevoelige en privégegevens gebeurt via een SSL beveiligd communicatiekanaal en wordt gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen, en de Website en Diensten voldoen ook aan strenge kwetsbaarheidsnormen om een zo veilig mogelijke omgeving voor Gebruikers te creëren. Wij delen betalingsgegevens alleen met de Betalingsverwerkers voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw betalingen, de terugbetaling van dergelijke betalingen en de behandeling van klachten en vragen in verband met dergelijke betalingen en terugbetalingen.

De Betalingsverwerkers kunnen bepaalde Persoonsgegevens van u verzamelen die hen in staat stellen uw betalingen te verwerken (bv. uw e-mailadres, adres, kredietkaartgegevens en bankrekeningnummer) en alle stappen in het betalingsproces via hun systemen afhandelen, met inbegrip van het verzamelen en verwerken van gegevens. Worden uw financiële gegevens in gecodeerde vorm opgeslagen op beveiligde servers van onze Betalingsverwerkers. Het gebruik van uw Persoonsgegevens door de Betalingsverwerkers valt onder hun respectieve privacybeleid, dat al dan niet even beschermende privacybescherming kan bevatten als dit Beleid. Wij raden u aan hun respectieve privacybeleid te lezen.

OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE

Afhankelijk van de gevraagde Diensten of voor zover nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde Dienst te verlenen, kunnen wij uw informatie delen met onze vertrouwde dochterondernemingen en joint venture partners, filialen, gecontracteerde bedrijven en dienstverleners (gezamenlijk “Dienstverleners”) waarop wij vertrouwen om te helpen bij de exploitatie van de Website en de Diensten die voor u beschikbaar zijn en waarvan het privacybeleid overeenkomt met het onze of die ermee instemmen ons beleid met betrekking tot Persoonsgegevens na te leven. Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie met derden en zullen geen informatie delen met niet-gelieerde derden.

Dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Dienstverleners krijgen de informatie die zij nodig hebben alleen om hun aangewezen functies uit te voeren, en wij machtigen hen niet om de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden. Wij delen en onthullen uw informatie alleen met de volgende categorieën van Dienstverleners:

Advertentienetwerken

Affiliate programma’s

Financiële diensten

Overheidsinstellingen

Diensten voor orderverwerking

Betalingsverwerkers

Sociale netwerken

Verificatiediensten voor gebruikers

Website hosting service providers

In het geval wij een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of verkoop van alle of een deel van de activa, zullen uw Persoonsgegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

BEHOUD VAN INFORMATIE

Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen en tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van uw Persoonlijke Informatie of waarin uw Persoonlijke Informatie is verwerkt, gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

OVERDRACHT VAN INFORMATIE

Afhankelijk van uw locatie kan de overdracht van gegevens inhouden dat uw informatie wordt overgedragen en opgeslagen in een ander land dan uw eigen land. Dit omvat echter geen landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie krijgen door de relevante secties van dit beleid te raadplegen of door contact met ons op te nemen via de informatie in het contactgedeelte.

RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING ONDER DE GDPR

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming en streven wij ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

(i) U hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking onverlet.

(ii) U hebt het recht te vernemen of uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt, inzage te krijgen in bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt.

(iii) U hebt het recht de juistheid van uw informatie te controleren en te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de Persoonsgegevens die volgens u onvolledig zijn, aan te vullen.

(iv) U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van een openbaar gezag dat aan ons is opgedragen, of ten behoeve van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met uw specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren om het bezwaar te rechtvaardigen. U moet echter weten dat, indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging aan te voeren. Om te weten te komen of wij Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, kunt u de relevante secties van dit Beleid raadplegen.

(v) U heeft het recht, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden omvatten: de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt door u betwist en wij moeten de juistheid ervan verifiëren; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen van uw Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; wij hebben uw Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig om uw rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan uw legitieme gronden. Wanneer de verwerking is beperkt, worden dergelijke Persoonsgegevens dienovereenkomstig gemarkeerd en, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

(vi) U heeft het recht, onder bepaalde omstandigheden, om het wissen van uw Persoonsgegevens van ons te verkrijgen. Deze omstandigheden omvatten: de Persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt; u trekt de toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht op wissen, zoals wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

(vii) U hebt het recht uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien dit technisch mogelijk is, deze zonder enige belemmering van onze kant aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te doen toekomen, mits deze doorgifte geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

(viii) U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens. Indien u niet tevreden bent met het resultaat van uw klacht rechtstreeks bij ons, hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de EER. Deze bepaling is van toepassing

(viii) U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Indien u niet tevreden bent met het resultaat van uw klacht rechtstreeks bij ons, hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de EER. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw Persoonsgegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt, of op precontractuele verplichtingen daarvan.

HOE UW RECHTEN UIT TE OEFENEN

Alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunnen aan ons worden gericht via de contactgegevens in dit document. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren alvorens op dergelijke verzoeken in te gaan. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt na te gaan of u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de bevoegde vertegenwoordiger van die persoon bent. Als wij uw verzoek ontvangen van een gemachtigde vertegenwoordiger, kunnen wij om bewijs vragen dat u een dergelijke gemachtigde vertegenwoordiger een volmacht hebt gegeven of dat de gemachtigde vertegenwoordiger anderszins een geldige schriftelijke volmacht heeft om namens u verzoeken in te dienen.

U moet voldoende details vermelden om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u Persoonsgegevens verstrekken tenzij wij eerst uw identiteit of bevoegdheid om een dergelijk verzoek in te dienen verifiëren en bevestigen dat de Persoonsgegevens op u betrekking hebben.

COOKIES

Onze Website en Diensten maken gebruik van “cookies” om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een server van een webpagina op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de functies van de Website en Diensten niet volledig kunt ervaren. In deze gids vindt u meer informatie over cookies en hoe ze werken.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor beveiliging en personalisatie, om de Website en Diensten te beheren en voor statistische doeleinden. U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren standaard automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u daar de voorkeur aan geeft.

GEGEVENSANALYSE

Onze Website en Diensten kunnen gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die cookies, web beacons of andere soortgelijke informatieverzamelingstechnologieën gebruiken om standaardinformatie over internetactiviteiten en -gebruik te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteiten, zoals hoe vaak gebruikers onze Website en Diensten bezoeken, welke pagina’s zij bezoeken en hoe lang, enz. Wij gebruiken de informatie uit deze analyse-instrumenten om de prestaties te controleren en onze Website en Diensten te verbeteren. Wij gebruiken analytische tools van derden niet om persoonlijk identificeerbare informatie van onze Gebruikers op te sporen of te verzamelen en wij zullen geen informatie die uit de statistische rapporten wordt verzameld, in verband brengen met een individuele Gebruiker.

NIET VOLGEN SIGNALEN

Sommige browsers beschikken over een functie “Niet volgen” die websites die u bezoekt een signaal geeft dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als informatie gebruiken of verzamelen in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl zij in de loop van de tijd verschillende websites bezoeken. De Website en Diensten volgen hun bezoekers niet in de tijd en op websites van derden. Sommige websites van derden kunnen echter uw browse-activiteiten bijhouden wanneer zij u inhoud aanbieden, waardoor zij de inhoud die zij u presenteren op maat kunnen maken.

ADVERTENTIES

Wij kunnen bepaalde bedrijven van derden toestemming geven om ons te helpen reclame op maat te maken die volgens ons interessant is voor gebruikers en om andere gegevens over de activiteiten van gebruikers op de Website te verzamelen en te gebruiken. Deze bedrijven kunnen advertenties leveren die cookies kunnen plaatsen en anderszins het gedrag van Gebruikers kunnen volgen.

FUNCTIES VAN SOCIALE MEDIA

Onze Website en Diensten kunnen sociale mediafuncties bevatten, zoals de Facebook- en Twitterknoppen, knoppen om dit te delen, enz. Deze Social Media Features kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze Website en Diensten, en kunnen een cookie plaatsen om de Social Media Features goed te laten functioneren. Sociale mediafuncties worden gehost door hun respectieve providers of rechtstreeks op onze Website en Diensten. Uw interacties met deze Social Media Features vallen onder het privacybeleid van hun respectieve providers.

E-MAILMARKETING

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich te allen tijde vrijwillig kunt abonneren. Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet bekendmaken aan derden, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie of voor het gebruik van een derde partij om dergelijke e-mails te versturen. Wij bewaren de via e-mail verzonden informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM Act, zullen alle door ons verzonden e-mails duidelijk vermelden van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie geven over hoe contact op te nemen met de afzender. U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief of marketing e-mails stopzetten door de afmeldingsinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U zult echter essentiële transactie-e-mails blijven ontvangen.

PUSHMELDINGEN

Wij bieden pushmeldingen aan waarop u zich ook te allen tijde vrijwillig kunt abonneren. Om ervoor te zorgen dat pushberichten de juiste apparaten bereiken, gebruiken wij een externe leverancier van pushberichten die vertrouwt op een apparaattoken dat uniek is voor uw apparaat en dat wordt uitgegeven door het besturingssysteem van uw apparaat. Hoewel het mogelijk is een lijst van apparaattokens te raadplegen, zullen deze uw identiteit, uw unieke apparaat-ID of uw contactgegevens niet aan ons of onze externe aanbieder van pushberichten onthullen. Wij bewaren de via e-mail verzonden informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Als u op enig moment geen pushberichten meer wilt ontvangen, hoeft u alleen maar de instellingen van uw apparaat aan te passen.

LINKS NAAR ANDERE BRONNEN

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere bronnen of derden. Wij raden u aan op te letten wanneer u de Website en Diensten verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonsgegevens kan verzamelen.

INFORMATIEBEVEILIGING

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging om te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in onze controle en bewaring. Gegevensoverdracht via het internet of een draadloos netwerk kan echter niet worden gegarandeerd.

Hoewel wij ernaar streven uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u daarom dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het Internet zijn waarover wij geen controle hebben; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Diensten worden uitgewisseld, niet kunnen worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens tijdens het transport door derden kunnen worden bekeken of gemanipuleerd, ondanks alle inspanningen.

Aangezien de veiligheid van Persoonlijke Informatie gedeeltelijk afhangt van de veiligheid van het apparaat dat u gebruikt om met ons te communiceren en de veiligheid die u gebruikt om uw referenties te beschermen, dient u passende maatregelen te nemen om deze informatie te beschermen.

INBREUK OP GEGEVENS

In het geval wij ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de Website en Diensten is gecompromitteerd of Persoonsgegevens van Gebruikers zijn vrijgegeven aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek, zullen wij redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen te informeren indien wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de Gebruiker als gevolg van de inbreuk of indien kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. In dat geval zullen wij een kennisgeving op de Website plaatsen of u een e-mail sturen.

WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen, een kennisgeving plaatsen op de hoofdpagina van de Website, u een e-mail sturen om u op de hoogte te stellen. Wij kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid wordt onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders aangegeven. Uw voortgezette gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere op dat moment gespecificeerde handeling) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonsgegevens echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van hetgeen werd vermeld op het moment dat uw Persoonsgegevens werden verzameld.

AANVAARDING VAN DIT BELEID

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden ervan. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken en uw informatie in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit Beleid, de informatie die wij over u hebben, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:

https://nl.vacbotshop.com/contacteer-ons/
[email protected]
LH Corp Limited
International House, 61 Mosley Street, Manchester, M2 3HZ
Company Number : 14571816
+44 1617061954

Wij zullen trachten klachten en geschillen op te lossen en al het redelijke doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de termijnen die door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden voorgeschreven, te honoreren.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2023.